Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

 

 

Nasza Fundacja    Zarzad    Poczatki    Laureaci    Podanie    Kalendarz    Edmonton    Galeria

Profesor Doktor Czesław M. Rodkiewicz (1918-2010)


                RODKIEWICZ Czesław Mateusz (1918-2010), pseud. "Miecz", "Miecznik ll", "Sobieranski", kpt. WP. Urodził sie 21. września 1918 r. w miejscowości Wysocko Niżne (pow. Turka nad Stryjem) we Lwowskim, był synem inżyniera. Szkołę podstawową ukończył w Prużanie na Polesiu.

Od 1933 r. uczył się w Gimnazjum Krola Władysława lV w Warszawie, a po zdaniu matury w 1938 r. zdał konkursowy egzamin na Politechnikę Warszawską i następnie odbył szkolenie wojskowej w Szkole Podchorążych Artylerii w Zambrowie. Jako jeden z najlepszych, w stopniu plutonowego podchorążego, skorzystał z przywileju własnego wyboru jednostki wojskowej do dalszej służby. Wybrał l-sza Baterię, l-go Dywizjonu, l-go Pulku Artylerii w Wilnie, gdzie tez został odkomenderowany. W sierpniu 1939 r. ze swoją baterią został mobilizacyjnie przetransportowany pod Pruską Granicę.

W latach 30-tych działał w ZHP będąc Zastępowym Zastępu Żubrów w Gimnazjum Krola Władyslawa lV. Jednocześnie rozpoczął współpracę ze Stachem Srzednickim (organizatorem Orląt w Warszawie) mając pod opieką Orlęta na Targówku w Warszawie.

Uczestniczył w kampanii wrześniowej, dowodził zwiadem artyleryjskim swojej baterii. Wziety do niewoli, zbiegł z końcem 1940 roku.

W konspiracji od lutego 1941 r., odnowiona została współpraca ze Stachem Srzednickim, który kontynuował organizowanie Orląt w Warszawie. Był dowódcą trzech plutonów Orląt na Pradze. Po scaleniu z AK pełnił funkcję zastępcy dowódcy Zgrupowania 1679 AK na Pradze. 3-go maja 1943 r. został mianowany na stopień podporucznika. Uczęszczał na tajne kursy politechniczne gdzie wykładali, między innymi, profesorowie Huber i Pogorzelski.

W lipcu 1944 r. był odkomenderowany do oddziałów partyzanckich AK na Kresach Wschodnich, z dokumentami na nazwisko Andrzeja Lwowskiego, wraz z dwoma oficerami "skoczkami" przysłanymi z Anglii. Ponieważ wschodnia linia frontowa przekroczyła punkt docelowy wrócili z powrotem do walczącej Warszawy. "Skoczkowie" na punkt zborny "oficerów bez przydziału" pod Żelazną Bramą, a On do swojego Zgrupowania 1679 na Pradze.

Po wybuchu Powstania, wobec zaopatrzeniowego niepowodzenia ataku na Dyrekcję  Kolejową, a wiec niemożliwości podjęcia ataku na mosty przez Zgrupowanie 1679, otrzymał rozkaz od Dowódcy Zgrupowania przejścia z powrotem do konspiracji. Następnie został wywieziony przez Niemców, w grupie kolejarzy, do obozu pracy w Hamburgu w Zagłębiu Saary.

Po oswobodzeniu dowodził plutonem 23-ciej Kompanii Transportowej ll-go Korpusu PSZ na Zachodzie w Ankonie, Włochy,pod dowództwem generała Andersa. Po demobilizacji z czynnej służby w Anglii został mianowany na stopień porucznika, a następnie kapitana.

W Anglii ukończył studia na Wydziale Mechanicznym The Polish University College w Londynie. Pracował jako inżynier nad ”transsonic wind tunnel” w English Electric Co., Rugby. Od 1954 r. mieszka w Kanadzie. Ukończył studia magisterskie na Uniwesytecie Illinois w USA, a następnie uzyskał doktorat na Cleveland Case Institute of Technology w Ohio USA za pracę na temat prędkości ponaddźwiękowych.

Pracował w Ajax (Ontario, Canada), w firmie produkującej podwozia do samolotu CF105. W latach 1955-1958 wykłada w Ryerson Institute of Technology w Toronto, a 1958-1984 jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Albertańskim w Edmonton.

Po przejściu na emeryturę z tytułem Profesora Emerytowanego, kontynuował badania w ramach "grants from the National Research Council of Canada", Ottawa. Miał 56-ciu graduate students, post-doctoral fellows and Visiting Professors - w tym 17-tu z Polski. Trzykrotnie sprawował funkcje prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Okręgu Alberta, Był współzałożycielem Towarzystwa Kultury Polskiej w Edmonton.

Studia w Anglii miał umożliwione przez stypendia z ramienia Rządu Polskiego w Londynie.

Jako wyraz wdzięczności dla Narodu, stworzył w roku 1999 fundusz stypendialny "Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation (http://republika.pl/cmrsf)". Corocznie dwóch polskich doktorantów otrzymuje bezzwrotną pomoc pieniężną w wysokości $4000.00 na osobę. Do chwili obecnej Fundacja rozdysponowała na stypendia CDN$166,000.

Był członkiem Life Fellow of the American Society of Mechanical Ingineers, Life Member of the Engineering Institute of Canada, członek Zagraniczny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.

Odznaczony Złotym Krzyżem Kombatanckim, Złotą Odznaką Kombatanckiej Federacji Światowej, Złotą Odznaką KPK, Złotą Odznaką Harcerstwa, Złota Odznaką Skarbu Narodowego i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami w AK. Harcerz Rzeczypospolitej Polskiej Chorągwi Harcerzy w Kanadzie.

Figuruje w "Who's Who in the World" i w kilkunastu innych tego typu księgach uznaniowych o zasięgu międzynarodowym. W bibliografii polskiej: "Słownik Biograficzny POLONIA" autorstwa Agaty i Zbigniewa Judyckich (Polska), "Polacy w Świecie"- kwartalnik biograficzny Z. A. Judyckiego (Polska), "Honorowa

Księga Nauki Polskiej" wydana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie (2001), "Kto jest Kim w Polonii Kanadyjskiej" (Kanada), oraz "Polonia in Alberta" wydana przez Canadian Polish Congres, Alberta. Członek Honorowy Komitetu Budowy Pomnika Bitwy o Monte Cassino w Warszawie, Honorowy Członek Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Honorowy Członek Związku Oficerów rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Polsce.